Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

20.08.2020 Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Myślenicach, sygn. PR 2 Ds. 1326.2020

ZAWIADOMIENIE

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13.08.2020 roku odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie:

Przekroczenia uprawnień przysługujących funkcjonariuszowi publicznemu w osobie wójta Gminy Lubień, w dniu 28.04.2020 roku w Lubniu woj. małopolskiego, polegającego na przetworzeniu bez stosownego uprawnienia danych osobowych mieszkańców Gminy Lubień przez przekazanie Poczcie Polskiej S.A. danych mieszkańców zarządzanej Gminy obejmujących: numer identyfikacyjny PESEL, kod pocztowy, miejscowość, dzielnicę, numer domu, mieszkania, imię, nazwisko, drugie nazwisko, województwo, powiat, gminę, identyfikator miejscowości, ulicy i gminy i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego mieszkańców Gminy Lubień, tj. o przest. z art. 231 § 1 k.k. i 107 Ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Osoby pokrzywdzone tj. mieszkańcy Gminy Lubień mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego ogłoszenia zwrócić się do tut. Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje pokrzywdzonym prawo złożenia zażalenia.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach prowadziła czynności sprawdzające w sprawie o sygn. PR Ds. 1326.2020 o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. i art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11 § 2 k.k. Pokrzywdzonymi w sprawie są mieszkańcy Gminy Lubień. Zgodnie z art. 306 § 1 k.p.k. pokrzywdzonym przysługuje prawo złożenia zażalenia na decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. W związku z tym koniecznym jest doręczenie im odpisów w/w postanowienia.

W niniejszej sprawie jest tylu pokrzywdzonych, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach oraz doręczenie postanowień spowodowałoby poważne trudności w prowadzeniu postępowania. W konsekwencji należy uznać, że zachodzą podstawy do zawiadomienia o odmowie wszczęcia śledztwa w trybie art. 131 § 3 w zw. z art. 131 § 2 k.p.k.

Aktualności